top of page

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Paulownia Planet (továbbiakban Szolgáltató)


A cég rövidített elnevezése: Paulownia Planet Kft.
A cég elnevezése: Paulownia Planet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
A cég székhelye: 9027 Győr, Klapka u.2.
Cégjegyzékszám: 08-09-032554
Adószám: 28958789-2-08
Közösségi adószám:  HU28958789
Képviselő: Francza-Pallang Zsuzsanna
Email: zsuzsanna.pallang@gmail.com
Szerverszolgáltató: tarhely.eu


által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Online Ültetvénynapló Rendszer használatára vonatkozó feltételeket. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a Felhasználó általi szabályos regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első díjbekérőben meghatározott díj Felhasználó általi megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást. A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató rögzít, illetve a Felhasználó számára hozzáférhetővé tesz.


A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Online Ültetvénynapló Rendszer felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott email címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a https://www.ultetvenynaplo.hu/aszf/ címen folyamatosan elérhető és a Felhasználó számára előhívható, tárolható.

1. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a szolgáltatást (Rendszert) gazdasági tevékenységének körében (nem fogyasztóként) használja minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.


A Felhasználó nem veheti igénybe a Szolgáltató rendszerét olyan vállalkozás támogatására, mely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet a Szolgáltató erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.
A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Szolgáltató online szolgáltatásának használatából kizárni.


2. Előfizetési díj
A Szolgáltató Rendszer termelés támogató online szolgáltatás. Minden különálló  Felhasználó saját adatait nyilvántartó, a többi Felhasználótól elszeparáltan működő egységet, Szolgáltató Rendszert használ. Az egyes Szolgáltató Rendszerekhez más munkatársaknak hozzáférést kizárólag az Adminisztrátori Joggal rendelkező Felhasználó adhat. Szolgáltató vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus számlákat a felhasználó számára megőrzi, azt rendszerében folyamatosan elérhetővé teszi. Felhasználó elfogadja az elektronikus számlázási rendszert.


2.1. Szolgáltató előfizetési díjak fizetési módja
Az előfizetési díjat a Felhasználó előre fizeti meg a Szolgáltató számára. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván, és Felhasználó számára éves vagy teljes termelési ciklus rendszerességgel biztosít elszámolást. A Felhasználó a befizetést banki átutalással vagy készpénz befizetéssel kezdeményezheti a Szolgáltatónál.  Számláját a Felhasználó a számlán jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni.


Az online szolgáltatásként bérelhető Online Ültetvénynapló Rendszer rendszeres előfizetési díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá magában foglalja a rendszeres adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását. Az előfizetési díj a kezelt ültetvények darabszámától és azok méretétől függ. A Felhasználó a befizetést a választott előfizetési csomagjában meghatározott devizában végzi Szolgáltató számlájára. Aktív Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Szolgáltató Rendszerbe bejelentkezni. A Szolgáltató Rendszerbe egy felhasználóval csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön felhasználó (hozzáférési jog) használata szükséges. A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatti kell érteni többek között a Felhasználónként átlagosan maximum 5 GB dokumentumtár.


Az előfizetési bruttó díja tartalmazza a díjcsomagban meghatározott számú ültetvény kezelését, a rendszeres  adatmentést, a Szolgáltató által meghirdetett időpontokban workshopos oktatást (a rendszer használatát elősegítő oktatás), korlátlan számú belépést a Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati választ 3 munkanapon belül, a Rendszer 7/24 órás technikai és biztonsági üzemeltetését, a folyamatos fejlesztéseket.


A Szolgáltató előfizetési díja a Felhasználó által kezelt ültetvények száma és azok mérete alapján számolandó. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Szolgáltató előfizetési díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, (A Szolgáltató a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja a felhasználó számára a Szolgáltató rendszerben lévő adatok tárolását, a biztonsági adatmentéseket. Továbbá a Szolgáltató felszámolhat külön behajtási díjat és késedelmi kamatot.)


Előfizetési konstrukciók elérhető:
Az aktuális szolgáltatási díjainkat a Paulownia Planet Szolgáltatási Lista elnevezésű melléklet  tartalmazza.


3. Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató a Felhasználó számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető Online Ültetvénynapló Rendszer működését.


Amennyiben Szolgáltató a Felhasználónak kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy Szolgáltató köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.


Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.


Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.


3.1. Felelősségkorlátozás
A Szolgáltató a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.


A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött e-mailek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.


Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.


A Szolgáltató szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.


Jelen szerződés teljesítése során Szolgáltatónak nem kötelezettsége (felelőssége) a Felhasználók hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás. A Rendszer és Szolgáltató Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagokat a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli  hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Rendszer és Szolgáltató Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Rendszer és Szolgáltató Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel.
A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.


3.2. Kártérítési felelősség
A Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 1 (azaz egy) éves díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.


3.3. Alvállalkozó bevonásának feltételei
Teljesítés során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe.
Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el
Szolgáltató jelen szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni
Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik


4. Felhasználó kötelezettségei
A Felhasználó köteles Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a szolgáltatás díját Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.
Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.


5. Technikai feltételek
A Szolgáltató SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) Online Ültetvénynapló Rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a  www.ultetvenynaplo.hu  weboldalon keresztül lehet bejelentkezni.


5.1. Bejelentkezés feltételei
Szélessávú internetkapcsolat;
Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari internet böngészők aktuális és eggyel korábbi verziói. A gyártói támogatással nem rendelkező böngészők nem támogatottak
A fenti internet böngésző futtatására alkalmas eszköz
Aktív felhasználó név és jelszó ismerete
Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet


5.2. Munkavégzés feltételei
Bejelentkezés feltételei teljesülnek
Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, Szolgáltató felé lejárt tartozása nem áll fenn.


6. Rendelkezésre állás
A Szolgáltató garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 95%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 18 nap leállási lehetőséget biztosít Szolgáltató számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. A Szolgáltató kérésre éves elszámolása során a rendelkezésre állásról független harmadik fél által készített jelentést biztosít.


7. Adatmentés
A Szolgáltató biztonsági biztosítékot garantál az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére. A rendszert kiszolgáló szerverek mindegyike tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és szünetmentes áramellátással rendelkezik. A Online Ültetvénynaplóban tárolt összes adat havi rendszerességgel elsődleges kiszolgáló helyszíntől különböző helyre titkosított mentésre kerül, amely a Szolgáltató Adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására.


8. Munkatársak elérési jogosultságának kezelése
A munkatársak Rendszer elérési jogosultságának kezelését a Felhasználó kérésére a Szolgáltató végzi. A Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadatni, lekapcsoltatni, illetve a meglévő munkatársak adatait módosítatni továbbá munkatársat aktiváltatni, inaktiváltatni.
A Felhasználó felelőssége saját jelszavának biztonságos tárolása. Ezért illetve az ebből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.


9. Titoktartás
A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.


A Szolgáltató és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.


A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.
A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.


A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.


A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.


A Szolgáltató köteles a Felhasználó által a Szolgáltató rendszerbe rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni (anonimmá tenni). Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Szolgáltató a Felhasználó által a Szolgáltató rendszerbe rögzített adatokat 90 nap után anonim módon tárolja.


9.1. A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van a Felhasználó közreműködésére is.
Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Felhasználó által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:
A bejelentkező képernyőn az Emlékezzen rám! mezőbe ne tegyen pipát
A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását
Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor
Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra
Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt
Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Szolgáltató használata
A Szolgáltató rendszert minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el


10. Adatvédelem
Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg megismeri és elfogadja a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.


10.1. Kezelt adatok köre
Kezeljük az általad megadott adataidat:
Név
E-mail
Telefonszám
Számlázási név
Adószám/Adóazonosító jel
Számlázási cím
Ültetvény címe, GPS koordináta
Szállítási cím


Biztonsági okokból naplózott adatok:
Megtekintett oldal/funkció
Pontos időpont
IP cím
Böngésző süti / cookie
Adatfeldolgozóként tároljuk az Online Ültetvénynaplóba rögzített adatokat. 


10.2. Adatkezelés célja
E-mailben tájékoztatjuk ügyfeleinket az új funkciókról, ingyenes oktatási lehetőségekről és hasznos ötleteinkről.
Ha bármikor jelzés érkezik, a hírlevél listáról leiratkoztatjuk az érintett e-mail címet.
Rendszer használatát biztonsági okokból naplózzuk. 
Elérhetőségeket és jegyzeteket utolsó kontaktusunktól számított 10 évig őrizzük meg Szolgáltató előfizetők esetén.
Törvényi előírások miatt személyes adatok egy részét és a kiállított számlákon szereplő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig őrizzük


10.3. Szerepek
Felhasználó által saját Szolgáltató rendszerében rögzített személyes adatok szempontjából:
Adatkezelő: Szolgáltató felhasználó/ügyfél mint adatkezelő szerepel jelen szerződésben. Meghatározza az adatkezelés célját és eszközeit. Dönt az adatkezelésről.
Adatfeldolgozó: Szolgáltató mint adatfeldolgozó szerepel jelen szerződésben.
Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat.
A tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.
Személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.


10.4. Személyes Adatok kezelése
Felek rögzítik, hogy a Felek közötti szerződésben (ÁSZF) foglalt Rendszer szolgáltatásának ellátása érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozóként (jelen pont alkalmazásában Adatfeldolgozó) a később definiált Személyes Adatok kezelését végzi a Felhasználó (Adatkezelő) számára az alábbiak szerint
Adatkezelés tárgya: A feldolgozás tárgya a megállapodás szerinti Szolgáltató szolgáltatás.
Adatkezelés időtartama: A feldolgozás a megállapodás lejáratáig vagy megszűnéséig folytatódik.
Adatkezelés jellege és célja: Személyes adatok feldolgozása jelen megállapodás szerint a Szolgáltató szolgáltatás teljesítése a jelen megállapodás értelmében.


Kezelt személyes adatok típusa: Felhasználó belátása szerint tárolt személyes adatok bármely típusa, ahogyan azt a Megállapodás megengedi.


Az Érintettek kategóriái: Felhasználó belátása szerint bármilyen kategorizálás alapján tetszőleges kategóriába sorolt ügyfelei és/vagy üzleti partnerei, ahogyan azt a Megállapodás megengedi.


A Felhasználó és a Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek) rögzítik, hogy a Felek közötti szerződés tárgyát képező 
(Online Ültetvénynapló) Rendszer ellátásához elengedhetetlen az Adatfeldolgozó részéről személyes adatok kezelése: Az Adatfeldolgozó a jelen szerződésből eredő jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelő munkavállalóinak, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársainak, szerződéses partnereinek és esetenként a partner munkavállalóinak (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatait kezeli a szerződés fennállása alatt, annak teljesítéséhez szükséges ideig (a továbbiakban: Személyes Adat).


Az adatkezelés célja a Felek közötti szerződés, valamint a hatályos magyar és európai jogszabályok által elrendelt kötelező adatkezelések teljesítése, jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja.


Az Adatkezelő vállalja, hogy az Érintettek által önkéntes hozzájárulásuk, vagy a GDPR 6. cikkében foglalt egyéb jogalapon átadott vagy bármely egyéb módon gyűjtött Személyes Adatokat a Felek között szokásos, biztonságos elektronikus (vagy papír alapú) kapcsolattartás használatával továbbítja Adatfeldolgozó részére annak érdekében, hogy Adatfeldolgozó a Rendszer szolgáltatásait a jelen szerződésben foglalt feltételekkel nyújtani tudja.


Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy a Személyes Adatok kezelésére irányuló gyakorlata megfelel a GDPR követelményeinek, továbbá a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az érintettek megfelelő szintű védelmét és jogaik tiszteletben tartását.


Az Adatfeldolgozó tiszteletben tartja az adatfeldolgozókra vonatkozóan a GDPR 28. cikk (2) és (4) bekezdésében említett feltételeket. Az Adatfeldolgozó a GDPR 28. cikk (2) bekezdésére tekintettel Adatfeldolgozó a Személyes Adatok feldolgozására további adatfeldolgozót csak az Adatkezelő előzetes írásbeli (általános vagy eseti) felhatalmazása birtokában bízhat meg. Előbbiekre tekintettel az Adatkezelő a jelen szerződés elfogadásával kifejezett és általános felhatalmazást ad ahhoz, hogy Adatfeldolgozó a Rendszer nyújtásához az ÁSZF-ben rögzített további adatfeldolgozók szolgáltatását is igénybe vegye, amennyiben ez a Szolgáltatás hatékony és eredményes nyújtásához szükséges (al-adatfeldolgozó). Az Adatfeldolgozó azonban köteles a jelen bekezdésben foglalt meghatalmazásra tekintettel tájékoztatni az Adatkezelőt minden olyan tervezet változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva a lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változásokkal szemben kifogást emeljen. Az Adatkezelő jogosult az Adatfeldolgozó által, a későbbiekben megbízni kívánt további adatfeldolgozó ellen kifogást emelni, amennyiben álláspontja szerint az nem nyújt megfelelő garanciákat az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeit, vagy az Érintettek jogainak védelmét illetően.


Az Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó a tevékenységét a GDPR követelményeinek megfelelően végzi. Amennyiben az Adatfeldolgozó tevékenységéhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíti, mint amelyek az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti jogviszonyban alkalmazandóak, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciát kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek.


Az Adatfeldolgozó biztosítja azt, hogy a Személyes Adatok kezelésére feljogosított személyek (munkatársak) titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.
Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy meghozza a GDPR 32. cikkében foglalt – technikai és szervezési – intézkedéseket, garantálja a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot.


Az Adatfeldolgozó segíti az Adatkezelőt a GDPR 32-36. cikk szerinti kötelezettség teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.


Adatfeldolgozó a Személyes Adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli (ideértve személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára történő továbbítását is), kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó jogszabály írja elő, amely esetben erről a jogi előírásról az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az értesítést az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.


Az Adatfeldolgozó az adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi releváns információt és szükséges tájékoztatást köteles megadni az Adatkezelő részére indokolatlan késedelem nélkül, továbbá minden egyéb szükséges módon köteles segíteni a másik Felet a GDPR szerinti adatkezelői kötelezettségei teljesítésében, így nyilatkozza, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre annak érdekében, hogy az Adatkezelő az érintetteknek a jogaik gyakorlásához kapcsolódó kérelmeit határidőben meg tudja válaszolni, illetve az adott kérelem alapján szükségessé váló intézkedéseket hatékonyan meg tudja tenni. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan papír alapú vagy elektronikus okiratot, dokumentációt vagy bármely egyéb releváns információt, amely lehetővé teszi, hogy az illetékes adatvédelmi hatóság az adatkezelésre vonatkozó bárminemű ellenőrzését, vizsgálatát elvégezze.


Az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Adatkezelőt, ha úgy véli, annak valamely utasítása sérti a GDPR vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit.


Ha az Érintett gyakorolja a GDPR 12-22. cikkeiben foglalt jogait, és a kérelem olyan Személyes Adato(ka)t érint, amelye(ke)t a jelen szerződés alapján az Adatfeldolgozó kezel és a kérelem teljesítése a Rendszer felületén keresztül nem teljesíthető, az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül köteles az igény beérkezéséről és tartalmáról értesíteni az Adatfeldolgozót, és a megfelelő intézkedések megtételére vagy információk kiadására, szükség esetén pedig a kérelem elbírálásában, illetve az Érintett megfelelő tájékoztatásában való közreműködésre felszólítani. Amennyiben az Érintett kérelme folytán a Személyes Adat helyesbítése, törlése vagy korlátozása válik szükségessé, Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő felhívására a szükséges intézkedéseket indokolatlan késedelem nélkül megtenni, és a megtett intézkedésekről az Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni. Ha az Érintett kérelmét közvetlenül az Adatfeldolgozóhoz nyújtja be, Adatfeldolgozó köteles a lehető legrövidebb időn belül – a kérelem kézhezvétele pontos idejének megjelölése mellett – az Adatkezelőt értesíteni, részére a kérelmet megküldeni és az elintézéshez szükséges minden támogatást megadni, valamint az Érintettet értesíteni arról, hogy kérelmét továbbította az Adatkezelő felé, és felszólítani, hogy a jövőben esetleges kérelmével közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon.


Felek kötelesek a jelen szerződés alapján kezelt vagy feldolgozott Személyes Adatokat érintő valamennyi hatósági és bírósági eljárásban – ha szükséges, akár a perbe való beavatkozás útján is – együttműködni.


Jelen szerződés megszűnése esetén – az Adatkezelő döntésének megfelelően – Adatfeldolgozó köteles valamennyi Személyes Adatot, valamint azok esetleges másolatait vagy esetleges másodpéldányait (ideértve a kizárólag elektronikusan tárolt személyes adatokat is) véglegesen és visszaállíthatatlanul törölni vagy az Adatkezelő részére visszajuttatni. Az Adatfeldolgozó köteles továbbá felszólítani – amennyiben történt ilyen megbízás – az általa megbízott további adatfeldolgozókat a jelen pont szerinti intézkedések megtételére.


Felhasználó kérésére és a Felhasználó költségén a Szolgáltató beleegyezik abba, hogy ésszerű keret között együttműködik a Felhasználóval annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a Szolgáltató megfelel az alkalmazandó adatvédelmi törvény(ek)nek.


Az Adatfeldolgozó, tekintettel arra, hogy az Adatfeldolgozó a szerződés szerinti tevékenységét a Felek közötti szerződés tárgyát képező feladatok keretében és céljából látja el, a szerződésben (vagy annak mellékletében) meghatározott díjazáson kívül további díjazásra vagy költségtérítésre nem jogosult csak azért, mert a GDPR alapján Adatfeldolgozóvá vált.
Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelése okozott. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezeléssel okozott kárért, ha nem tartotta be a GDPR által kifejezetten az adatfeldolgozókra meghatározott kötelezettségeket vagy a jelen mellékletben foglaltakat, illetve figyelmen kívül hagyta Adatkezelő utasításait vagy azokkal ellentétesen járt el.


10.5. Az adatfeldolgozók megnevezése
Szerver elhelyezés szolgáltatás:
Név: Tárhely.eu Kft.
Cím: 1144 Budapest, Ormánság u. 4 X.em 241
Telefon: +36 1 789 2 789
E-mail: support@tarhely.eu
Weboldal: https://tarhely.eu/
Tárolt adatok: rendszer naplók, Online Ültetvénynapló rendszerben tárolt adatok.
Műveletek: rack szekrény szolgáltatás, Internet kapcsolat biztosítás, áram biztosítás.
Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés:
Név: Google LLC
Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Telefon: N/A
E-mail: N/A
Weboldal: https://www.google.com/


Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok megjelenítése (retargeting).


Célzott reklám megjelenítés:
Név: Facebook Inc. Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Telefon: +1 650-543-4800 E-mail: N/A Weboldal: https://www.facebook.com/ Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie). Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).
Naptár, telefon kontaktok:
Név: Apple Inc
Cím: Apple Park, 1 Apple Park Way, Cupertino, California, U.S.
Telefon: +1 800 220325
E-mail: N/A
Weboldal: https://www.apple.com/
Tárolt adatok: naptárbejegyzések, telefon kontaktok.
Műveletek: naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkornizálása eszközök között.
Könyvelés:
Név: Baka Bt. - Bécsiné Ficza Katalin Rozália
Cím: Győr
Telefon: +36 20 320 6533
E-mail: becsine@bakabt.hu
Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
Műveletek: könyvelés, törvényben előírt jelentések és bevallások elkészítése.
Online adatszolgáltatás (számlázó):
Név: KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Telefon: +36-30-35-44-789
E-mail: info@szamlazz.hu
Weboldal: https://www.szamlazz.hu
Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.


10.6. Adattovábbítás
Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az
Adatkezelők nem tehetők felelőssé.


Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulásod megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatásod mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás téged nem hozhat a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.
Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozz az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adataid a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
Az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint tájékoztatásod biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetünk.

 

10. 7. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
Jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Szolgáltató fiók elkészítésénél valamint később Szolgáltató-nak megadott saját illetve ügyfeleim személyes adatainak kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.
Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.


Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a Szolgáltató számára. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.
Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a Szolgáltató számára.
Nyilatkozom, hogy ügyfeleim adatait kizárólag a Szolgáltató szoftver erre a célra létrehozott felületein keresztül rögzítem, adom meg. Azokat nem küldöm el emailben sem központi sem Szolgáltató munkatárs közvetlen emailcímére.


Nyilatkozom, hogy Szolgáltató rendszeremhez Szolgáltató munkatársaknak kizárólag a “tanácsadó meghívása” funkción keresztül biztosítok hozzáférést, “normál” felhasználóként soha nem rögzítem őket. Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet.


Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például az ultetvenynaplo@gmail.com e-mail címre küldött kéréssel.


10. 8. Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap
Amennyiben űrlap kitöltésével megadod adataidat és jelzed érdeklődésed a Szolgáltató iránt, jelentkezésed szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt ha nem kéred a folyamat megszűntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.


10. 9. Előfizetés esetén szerződésen alapuló jogalap
Amennyiben előfizetsz a Szolgáltató rendszerre, akkor az Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek szerint fizetsz elő termékünkre. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésed jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogaid és a Személyes adataidnak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonod vissza az ingyenes verzió használatához adott hozzájárulásodat a szerződés teljesítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.
Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelésed jogalapja ismét megváltozik és Személyes adataidat a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.


10. 10. Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján
A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk továbbra is kezelni Személyes adataidat.


10. 11. Adatbiztonság
Felek rögzítik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal történő támogatását jelenti.


Felek kijelentik, hogy Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az Infotv.-ben előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett Adatkezelő és Adatfeldolgozó minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése ellen.
Felek – többek között – gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá,
gondoskodnak a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezik el, gondoskodnak annak fizikai védelméről is,
gondoskodnak arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.


11. Vis maior
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.


12. Szerződés megszűnésének esetei
A Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.
Ebben az esetben a Szolgáltató az előre kifizetett előfizetési díj arányos részét a Szolgáltatás által igénybe vett kedvezményes termék vagy szolgáltatás kedvezmények árkülönbözetét levonva 30 napon belül visszatéríti. Amennyiben a szerződés felmondásáig a Felhasználó által felhasznált kedvezmények összege meghaladja az előfizetési díj időarányosan visszafizetendő részét, úgy a Felhasználó köteles a fennmaradó összeget 30 napon belül a Szolgáltató számára megfizetni.
Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
60 napot meghaladó vis maior esete;
ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató – illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;
ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
ha Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.
A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben – történhet. A Szolgáltató rendszerben rögzített adatok tulajdonosa a Felhasználó, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a Szolgáltató díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja XML formátumban, amint a Felhasználó rendezi a számláját.
A Felhasználó ezután jogosult más üzemeltető támogatását igénybe venni, azonban a szoftver forráskódjához nem férhet hozzá. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.


13. Vitás kérdések rendezése
Felhasználó esetleges panaszaival Szolgáltatót az alábbi elérhetőségen keresheti fel: +36 70 378 0437 vagy ultetvenynaplo@gmail.com. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálata kizárólag az aktív Rendszerrel rendelkező aktív Felhasználóknak áll a rendelkezésére. Tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk. Egyéb személyek kiszolgálását a Szolgáltató ügyfélszolgálata megtagadhatja. Telefonon a Felhasználók munkanap 9.00 és 17.00 óra között kereshetik fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.
Szolgáltatónak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.
Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Győri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

14. Fogalom meghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes Adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Személyes Adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy Felhasználót képviselő természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik vagy ilyen személy adatot visz be a Rendszerbe.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Rendszer-szolgáltatások esetében az adatfeldolgozó a a Szolgáltató és az al-adatfeldolgozók a Tájékoztatóban megjelölt al-adatfeldolgozók.
Rendszer: az Adatkezelő által üzemeltetett Online Ültetvénynapló rendszer, internetes oldalak, és ezen honlapok aloldalai.
GDPR: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”).


Győr, 2021.03.16.

bottom of page